bmffurshhgk-png__700


tin tức cuộc sống

Những người giàu có lúc nào cũng phải trưng sẵn một bộ mặt nhân ái, giàu tình thương với người nghèo. Nhưng điều đó không thể xóa nhòa ranh giới giàu nghèo đang càng ngày càng rõ rệt trên thế giới hiện nay.

Những người giàu có lúc nào cũng phải trưng sẵn một bộ mặt nhân ái, giàu tình thương với người nghèo. Nhưng điều đó không thể xóa nhòa ranh giới giàu nghèo đang càng ngày càng rõ rệt trên thế giới hiện nay.