bmys0tebahx-png__700


tin tức cuộc sống

Nghệ sĩ chưa thực sự được coi trọng trong thời đại hiện nay. Bức tranh còn thể hiện một ý niệm khác: Khi tài năng không được đặt đúng chỗ, đó thật sự là một điều đáng tiếc.

Nghệ sĩ chưa thực sự được coi trọng trong thời đại hiện nay. Bức tranh còn thể hiện một ý niệm khác: Khi tài năng không được đặt đúng chỗ, đó thật sự là một điều đáng tiếc.