photo-4-1516151275457


tin tức

Người mẹ bồng con ăn xin tại nhiều địa điểm khu vực phố Tây và vào nhà vệ sinh công cộng mà sau khi bà đi ra có mảnh giấy bạc cháy xém, nồng nặc khói thuốc.

Người mẹ bồng con ăn xin tại nhiều địa điểm khu vực phố Tây và vào nhà vệ sinh công cộng mà sau khi bà đi ra có mảnh giấy bạc cháy xém, nồng nặc khói thuốc.